آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

8
دوره آموزشی

7
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار