خانم نوشین قیدر

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

مشاور برنامه ریزی استراتژیک شرکتها و استارتاپ های ایرانی